+385 (0)52 851 793

   info@indikator-labin.hr

   Prilaz Vetva 14  •  Labin 52220

HR  •  EN

 

Zaštita voda

Obveza posjedovanja vodopravne dozvole određena je Zakonom o vodama (NN 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14), a postupak dobivanja vodopravne dozvole određen je Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10., 79/13. i 09/14).

U okviru naše djelatnosti, nudimo slijedeće akte neophodne za ishođenje vodopravne dozvole:

  • Upitnik za izradu katastra zagađivača voda
  • Izrada operativnih planova interventnih mjera u slučaju izvanrednog onečišćenja voda
  • Izrada pravilnika o radu i održavanju sustava interne kanalizacije
  • Izrada programa mjera zaštite voda od onečišćenja s rokovima realizacije
  • Pravilnik o zbrinjavanju otpada

Sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11) i ovlaštenja Ministarstva poljoprivrede za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, nudimo slijedeće usluge:

  • cjevovode sa slobodnim vodnim licem (gravitacijske) – sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610
  • građevine za odvodnju otpadnih voda, i to: crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijski bazeni i druge slične građevine – sukladno normi Opskrba vodom – zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508.
  • Ispitivanje septičkih jama, sabirnih jama i bazena
Povratna informacija o zadovoljstvu korisnika

Da bi iskazali vaša očekivanja molimo da popunite anketni list naznačivši nivo vašeg zadovoljstva.