+385 (0)52 851 793

   info@indikator-labin.hr

   Prilaz Vetva 14  •  Labin 52220

HR  •  EN

 

Koordinator zaštite na radu

Koordinator zaštite na radu
Naši stručnjaci u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima osposobljeni su za obavljanje poslova koordinatora I i II.

Prema članku 73. i 77. Zakona o zaštiti na radu,  Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba za koju se izrađuje glavni projekt, mora imenovati jednog ili više koordinatora zaštite na radu tijekom izrade projekta i tijekom građenja kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača. Investitor mora imenovati koordinatora zaštite na radu posebno za fazu projektiranja (koordinator I), a posebno za fazu izvođenja radova (koordinator II).

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta (koordinator I ) dužan je:

 1. koordinirati primjenu načela zaštite na radu propisana Zakonom o zaštiti na radu
 2. izraditi ili dati izraditi plan izvođenja radova u skladu Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, uzimajući pri tome u obzir pravila primjenjiva za dotično gradilište te vodeći računa o svim aktivnostima koje se obavljaju na gradilištu.
 3. izraditi dokumentaciju, koja sadrži specifičnosti projekta i koja sadrži bitne sigurnosne i zdravstvene podatke, koje je potrebno primjenjivati nakon gradnje u fazi uporabe.

Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II ) dužan je:

 1. Koordinirati primjenu načela zaštite na radu:
  • kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada;
  • kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu.
 2. Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe:
  • dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu na gradilištu (čl. 13 Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima)
  • izvode radove u skladu s planom izvođenja radova.
 3. Izraditi, ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu.
 4. Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.
 5. Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti.

Pri tome valja napomenuti da imenovanje koordinatora zaštite na radu ne oslobađa investitora njegove obaveze provedbe pravila zaštite na radu na gradilištu niti oslobađa izvođače i druge osobe na gradilištu.

Povratna informacija o zadovoljstvu korisnika

Da bi iskazali vaša očekivanja molimo da popunite anketni list naznačivši nivo vašeg zadovoljstva.